Email

restaurant@salamancainn.com.au

Phone

0362200404

Address

10 Gladstone Street, Hobart, Tasmania